Planteværn Online > Skadevoldere - Sygdomme biologi - Gulrust
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Sygdomme biologi

Gulrust Previous page Next page

Gå til sygdomsnøgle

Sammendrag

Gulrust angriber hvede hårdest, men kan også findes i byg. I år med stærke gulrust-epidemier kan der forekomme udbyttetab på op til 50 %. Gulrust ses som orangegule sporer på bladene. I begyndelsen sidder sporerne spredt - senere i lange rækker. Angreb kan finde sted allerede i efteråret og i det tidlige forår. Angreb kan forekomme spredt i marken eller i pletter, ofte først ved hegn, og hvor afgrøden er tæt. Anvendelse af resistente sorter kan forebygge angreb. I modtagelige sorter bør bekæmpelse udføres, når der konstateres angreb.

Mykologi

Gulrust har både sommer- og vintersporer (uredo- og teleutosporer). Sommersporehusene er op til 0,3-0,5 x 0,5-1,0 mm. På grund af infektion med løbehyfer i bladet ses parallelle striber af uredosporehuse. Uredosporerne er 20-30 µm i diameter, runde og gulorange. Vintersporehusene fremkommer under overfladen, primært på bladene. De er på størrelse med uredosporehusene, mørkebrune og danner lange rækker. Teleutosporerne er 30-42 x 14-17 µm og afrundede i spidsen som hos brunrust. Systematik: Basidomycotina, Teliomycetes, Uredinales, Pucciniaceae.

Symptomer

Alle overjordiske dele kan angribes. På planter ses gule/orange sporehobe spredt på bladet, især nær bladspidsen. Efterhånden lejrer sporepustlerne sig i striber langs bladårerne. I starten er pustlerne omgivet af en hinde, der brister, og pustlerne bliver afsmittende (sporer). Relativt skarpt afgrænsede klorotiske områder på bladene kan også være fremkaldt af gulrustsvampen. Pusteldannelse kan udeblive f.eks. på grund af resistens hos planten, ugunstige klimatiske betingelser eller en kemisk bekæmpelse. I slutningen af vækstsæsonen dannes sorte teleutosporer på bladene. Betydningen af disse kendes endnu ikke. Angreb kan forekomme spredt på enkelte planter i marken eller i stærkt angrebne pletter. Gulrust optræder ofte først ved hegn, i dobbeltsåninger, eller hvor afgrøden i øvrigt er tæt. Forvekslinger: Gulrust kan forveksles med brunrust. Brunrust forekommer kun som enkelte pustler og ikke i striber. Hvis rusthobene ikke kan skrabes af med en negl, kan der være tale om andre svampesygdomme, f.eks. hvedegråplet eller hvedebrunplet.

Angrebstidspunkt

Angreb kan forekomme allerede om efteråret eller i det tidlige forår. Gulrustsvampen svækkes i hårde vintre, og efter sådanne forventes egentlige gulrustepidemier først sent i vækstperioden.

Biologi

Gulrust er en obligat parasit, som i milde vintre overvintrer som mycelium inde i vinterhvede og i spildkornsplanter. I strenge vintre dør gulrusten, fordi de inficerede blade fryser bort. I milde vintre, hvor svampen overlever, kan udbredte angreb ses allerede i februar måned. Smittespredningen foregår over store afstande via vinden; op til 1000-1500 km. Der kan således komme smitte til Danmark fra England og Tyskland. Nye smitteracer med angrebsevne (virulens) over for hidtil resistente sorter kan herved indføres. Under gunstige klimatiske betingelser sker der en voldsom opformering, op til 10 sporegenerationer i en vækstsæson. Årsagen hertil er bl.a., at myceliet vokser systemisk inde i planten i bladets længderetning gennem ledningsstrengene (dette giver bladstriber med rusthobe). 50 % af den epidemiske vækst skyldes systemisk vækst af tidligere smitte, og ikke nyinfektioner. Klimakrav: Gulrustsvampen trives bedst under kølige og fugtige betingelser. Epidemiske angreb er dog iagttaget under varme og relativt tørre forhold, såfremt der forinden er oparbejdet en stor smitstofmængde. Optimale temperaturer for mycelievækst og sporeproduktion er 15°C. Sporespiring er mulig i intervallet 0-25°C. Dråbeflydende vand på bladene i mindst 3 timer er nødvendig for sporespiring. Inkubationstiden, dvs. tiden fra smitte til symptomer ses, er afhængig af temperaturen og er 12-14 dage i sommermånederne og 1-1,5 måned i efterårsmånederne og marts/april.

Bekæmpelse

Forebyggelse: Fjern spildkornsplanter, der kan vedligeholde smitstof og anvend resistente sorter. Flere sorter har indbygget racespecifik resistens, men mange sorter har desuden markresistens, som bygger på flere gener. Sorter, der udelukkende bygger på racespecifik resistens, er specielt udsat for at få nedbrudt resistensen. Tidlig såning af vinterhvede og højt kvælstofniveau fremmer svampen. Varslingstjeneste: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Videncentret for Landbrug udsender varslinger. Følg med på Internettet under: Varsling/Registreringsnet . Gulrustracernes forekomst undersøges løbende ved virulensovervågning. Virulensovervågningen registrerer ændringer i gulrustpopulationens genetiske sammensætning og sikrer, at man i god tid bliver informeret om de enkelte sorters gulrustresistens. Oplysningerne findes på Internettet i SortInfo under: www.planteinfo.dk . Kemisk bekæmpelse: Anvend anerkendte midler. Der er forskel på midlernes langtids- og kurative effekt (evne til at bekæmpe etablerede angreb). Såfremt gulrust er fundet tidligere i modtagelige sorter, behandles med passende intervaller. Doseringsvalg, forventet pris på afgrøden, udbytteniveau m.m. påvirker rentabiliteten ved en fungicidbehandling.

Navne og udbredelse

Dansk: Gulrust. Andre navne: Rust. Udbredelse: Gulrust hører i dele af såvel Europa som resten af verden til de mest betydende sygdomme i hvede og byg. Kolde og fugtige kystområder er mest gunstige for svampen. Svampens afhængighed af klimatiske betingelser medfører uregelmæssig optræden og en koncentration i de nord- og nordvestlige dele af Europa, i Schweiz, Spanien og Portugal samt det nordvestlige USA.

Værter og betydning

Betydning: I år med stærke gulrustepidemier kan der forekomme udbyttetab på op til ca. 50 %. Især angreb på faneblade og aks er alvorlige. Under danske forhold er angreb i byg sjældne og tabene ikke så store. Værter: På verdensplan er angreb bedst kendt i hvede og dernæst byg. I rug er svampen mindre udbredt. Hidtidige undersøgelser har vist, at mindst 230 vildtvoksende græsser er værter. Gulrustsvampen er specialiseret, så f.eks. gulrust på byg kun angriber byg. Gulrust i hvede kan til tider også findes i rug og andre græsarter, men dette menes ikke at være af praktisk betydning.

Navne på andre sprog

Dansk : Gulrust
Engelsk : Yellow rust
Tysk : Gelbrost
Latin : Puccinia striiformis
Norsk : Gulrust
Svensk : Gulrost

Gulrust: Gulrust i striber på hvedeblade
Gulrust i striber på hvedeblade
Gulrust: Gulrust på hvedeblad
Gulrust på hvedeblad
Gulrust: Mørke punkter i bladet kan forekomme, når gulrust er stoppet - se pilen
Mørke punkter i bladet kan forekomme, når gulrust er stoppet - se pilen
Gulrust: Til højre et bekæmpet angreb, hvilket er årsagen til den mere matte farve
Til højre et bekæmpet angreb, hvilket er årsagen til den mere matte farve

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk