Planteværn Online > Skadevoldere - Sygdomme biologi - Fusarium
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Sygdomme biologi

Fusarium Previous page Next page

Gå til sygdomsnøgle

Sammendrag

Fusariose, der omfatter spiringsfusariose, fusariumfodsyge og aksfusariose, kan angribe alle kornarter. Der indgår flere fusariumarter i komplekset. Både rødder, strå, blade og aks angribes. Symptomerne ses som manglende fremspiring, misfarvning af blade, bladskeder og strå. Aksangreb viser sig som nødmodne småaks.

Mykologi

Mykologi: Der findes mange Fusarium-arter. Typisk er alle konidier seglformede (krumme) med 1-7 skillevægge. Ascosporerne er gennemsigtige. Perithecierne måler 120-250 µm. Systematik: Ascomycotina, Pyrenomycetes, Sphaeriales, Hypocreaceae.

Symptomer

Forskellige plantedele kan angribes, og forskellige fusariumarter kan være involveret. Spiringsfusariose viser sig som manglende eller ufuldstændig fremspiring i større eller mindre pletter i marken. Spirerne kan være krumme, spiralformede eller delvist visne. Fremspirede planter er hæmmede i vækst. Basis af spiren eller rødderne kan ligeledes være mørkfarvede. Fusarium-fodsyge forårsager ret store diffuse misfarvninger eller stregformede læsioner på bladskeder. Senere findes de også ved stråbasis. Symptomerne varierer meget; til tider er hele stråbasis rødbrun med tendens til stribedannelse, eller også er kun den nederste del af strået misfarvet. Der kan også være et rødligt anstrøg af svampesporer. Planter med stærke angreb af Fusarium-fodsyge bliver hæmmet i vækst, busker sig mindre og får nødmodne aks. Fusarium på blade er mest udbredt på de nedre plantedele. Tidlige bladsymptomer viser sig ved bladbasis af første og andet blad, med rødbrune, ovale, let indsunkne læsioner omgivet af en mørkebrun rand. Aksangreb viser sig efter blomstring som helt eller delvist nødmodne aks. I fugtigt vejr ses en rødlig belægning af sporer. Kernerne bliver skrumpne, og spireevnen reduceres. Forvekslinger: Fusarium-fodsyge kan forveksles med andre svampe, der forårsager misfarvning af stråbasis: knækkefodsyge, skarp øjeplet eller trådkølle. Aksangreb af Fusarium er let genkendelig, især når det rødlige sporeslim bliver synligt.

Angrebstidspunkt

Angreb kan ske i hele vækstperioden.

Biologi

Fusariumsvampene lever på planterester, ligesom de kan være udsædsbårne. Sporerne spredes kun med vind og regnplask over kortere afstande. Svampen breder sig fra de nederste plantedele og producerer mange sporer på visnende blade, hvorfra akset smittes. Akset kan også smittes som følge af vindsmitte. Klimakrav: De forskellige Fusarium-arter har forskellige klimakrav. F. culmorum og F. graminearum forårsager især spiringsfusariose ved høje temperaturer, og når jorden er tør. Fusarium-fodsyge fremmes også af høje temperaturer og tørre forhold, hvorfor symptomer først ses relativt sent og mest tydeligt ved sen høst. Aksangreb fremmes af nedbør i blomstringsperioden og høje temperaturer.

Bekæmpelse

Forebyggelse:
Anvend sund eller bejdset udsæd. Hvis der er over 30 % smittede kerner, anbefales bejdsning. Et sundt sædskifte er vigtigt, idet svampen overlever på planterester i længere tid. Gode fremspiringsbetingelser og vækstforhold nedsætter risikoen for spiringsfusariose. Kortstråede sorter angribes mest i akset, fordi sporerne lettere spredes hertil. Plantedirektoratet udfører bejdsebehovsanalyser mod fusariose.

Bekæmpelse:
Der findes flere anerkendte bejdsemidler mod udsædsbåren smitte af Fusarium. Mod Fusarium-fodsyge og aksfusariose findes der i øjeblikket ingen anerkendte midler. Bekæmpelse af aksfusariose bør udføres omkring fuld blomstring (stadium 65). I praksis er det dog vanskeligt at opnå høj bekæmpelseseffekt på aksfusarium.

Bekæmpelsesvejledning for fusarium i vinterhvede
Kemisk bekæmpelse kan være hensigtsmæssig i vækststadie 61-65 hvis:
- forfrugten er Hvede, Majs eller Triticale
- der anvendes reduceret jordbehandling
- der dyrkes andre sorter end Skalmeje, som er den mest resistente sort har været - eller er - udsigt til nedbør under hvedens blomstring

For at få effekt mod aksfusarium kan det være hensigtsmæssigt at skubbe den sidste behandling til under blomstring. Denne behandling vil typisk være 2. sprøjtning i en delt aksbehandling. Følgende 3 produkter vil i de nævnte doseringer have effekt mod aksfusarium:
- 0,5 l/ha Folicur
- 0,5 l/ha Juventus
- 0,4 l/ha Proline (Proline har tillige den bedste effekt mod hvedebladplet og Septoria)

Navne og udbredelse

Dansk: Fusariose. Afhængigt af symptomet benævnes sygdommene spiringsfusariose, fusarium-fodsyge og aksfusariose. Udbredelse: Fusarium er vidt udbredt i områder med megen korndyrkning. Hvilke Fusarium-arter, der er mest udbredte, varierer fra område til område, men F. culmorum og F. avenaceum lader til at være mere udbredte i Danmark.

Værter og betydning

Betydning: Der findes ingen danske opgørelser over betydningen af Fusariose-angreb. Fusarium-fodsyge i pressede sædskifter er i udlandet opgjort til tab på indtil 50 %. Mere almindelige tab er 10 %, men ofte forekommer der samtidig andre sygdomme på stråbasis, så tabene, som de enkelte sygdomme forårsager, er svære at adskille. Aksfusariose kan ifølge udenlandske angivelser forårsage % udbyttetab og forringe kornkvaliteten som følge af en mulig giftdannelse (toksindannelse). Værter: De nævnte Fusarium-arter har mange værter. Alle fire kornarter kan angribes, men især vinterhvede og rug. Også flere græsser kan angribes. Samme Fusarium-art kan adskille sig meget både mht. angrebsmåde og udseende på forskellige værter, afhængigt af dens oprindelse.

Navne på andre sprog

Dansk : Fusarium
Tysk : Fusskrankheit / Ährenskimmel
Engelsk : Ear blight / Scab
Latin : Fusarium avenaceum
Norsk : Fusariose
Svensk : Fusarios

Fusarium: Angreb med aksfusarium i hvede med helt eller delvist nødmodne aks
Angreb med aksfusarium i hvede med helt eller delvist nødmodne aks
Fusarium: Aksfusarium i hvede under normale markforhold
Aksfusarium i hvede under normale markforhold
Fusarium: Aksfusarium i hvede. Ved høj luftfugtighed vil angrebet danne kraftig mycelievækst
Aksfusarium i hvede. Ved høj luftfugtighed vil angrebet danne kraftig mycelievækst
Fusarium: Tidligt angreb af Fusarium
Tidligt angreb af Fusarium

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk